Umów spotkanie
   Porada prawna online

   Nasza Kancelaria kompleksowo zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, spadkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego i odszkodowań. Naszą wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem służymy Klientom, aby pomóc im rozwiązać dotykające ich problemy prawne, wskazywać najkorzystniejsze, najprostsze i najtańsze rozwiązania oraz uchronić ich przed niepotrzebnymi, stresującymi sytuacjami.

   Nasze usługi obejmują zarówno udzielanie jednorazowych porad prawnych jak i kompleksowe prowadzenie spraw przed Urzędami i Sądami wszystkich instancji. Dochodzimy roszczeń cywilnoprawnych i odszkodowawczych. Bronimy w sprawach karnych i wykroczeniowych przed Sądami i Organami Ścigania. Reprezentujemy pokrzywdzonych. Prowadzimy sprawy rodzinne i spadkowe. Opiniujemy umowy, doradzając przy ich podpisywaniu. Sporządzamy umowy i inne pisma. Prowadzimy negocjacje, pertraktacje i rokowania ugodowe.

   Chcemy aby Klient powierzając Nam sprawę był w jak największym stopniu odciążony od trosk związanych z jej prowadzeniem, a jednocześnie był na bieżąco informowany o jej stanie. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i na każdą poświęcamy maksimum czasu, energii i zaangażowania. Nasza pomoc obejmuje wszystkie etapy sprawy zarówno przedsądowe, sądowe jak i wykonawcze.

   Wiemy, że wiele problemów prawnych pojawia się niespodziewanie. Nagła eksmisja, aresztowanie, wszczęcie egzekucji komorniczej, różnego rodzaju nieszczęśliwe wypadki, kontrole administracyjne, nieuczciwi kontrahenci, niespodziewane konflikty lub postępowania sądowe. W takich sytuacjach potrzebna jest szybka reakcja. Dlatego jesteśmy gotowi do świadczenia natychmiastowej pomocy, a sprawami, które nie mogą czekać, zajmujemy się priorytetowo. Wiemy, że w takich sytuacjach Klient nie może zostać pozostawiony bez profesjonalnego wsparcia i dlatego gwarantujemy pełne zaangażowanie i mobilizację Naszej Kancelarii.

   Nasza wiedza, doświadczenie i zaangażowanie są do Twojej dyspozycji.

   Prawo karne

   Kancelaria zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw związanych z prawem karnym, zarówno przed Sądami jak i przed Organami ścigania.
   Występujemy w charakterze obrońcy w sprawach dotyczących przestępstw oraz wykroczeń.
   Zajmujemy się sprawami związanymi z wykonywaniem wyroków karnych (m in. o przerwę w wykonywaniu kary, o odroczenie wykonywania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o dozór elektroniczny i inne)
   Prowadzimy sprawy mające na celu orzeczenie kary łącznej.
   Dochodzimy odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
   Reprezentujemy pokrzywdzonych, dochodząc ich praw przed Sądem lub Prokuratorem.
   Prowadzimy sprawy karnoskarbowe oraz sprawy karne nieletnich.

   Prawo cywilne

   Kancelaria zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw związanych z prawem cywilnym, zarówno na etapie sporządzania i opiniowania umów (np. umowy przedwstępne, umowy najmu i dzierżaw, umowy o dzieło i o roboty budowlane, umowy spółek handlowych, umowy zlecenia i inne), jak również prowadzenia sporów pozasądowych oraz wszczynania i prowadzenia spraw przed Sądami na każdym etapie i przed każdą instancją. Reprezentujemy zarówno osoby dochodzące swoich roszczeń jak i osoby pozwane. Nasza pomoc obejmuje wszystkie etapy sprawy – łącznie z egzekucją. Przykładowe sprawy z zakresu prawa cywilnego:

   - o zapłatę
   - o zasiedzenie
   - o zniesienie współwłasności
   - o ochronę dóbr osobistych
   - o odszkodowania (w tym z tytułu nienależytego wykonania umowy, z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych oraz świadczeń z umów OC i AC)
   - spory wynikające z umów
   - o ochronę własności, użytkowania wieczystego i posiadania
   - o eksmisje
   - o służebności (w tym o służebność drogi koniecznej i służebność przesyłu)
   - hipoteki i inne zabezpieczenia wierzytelności
   - ochrona wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika
   - sporządzanie i opiniowanie umów
   - inne z zakresu prawa cywilnego

   Prawo rodzinne

   Kancelaria zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw związanych z prawem rodzinnym, na wszystkich etapach zarówno sądowych, przedsądowych jak i wykonawczych. Przykładowe sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

   - alimenty
   - rozwód
   - separacja
   - podział majątku wspólnego
   - sprawy o kontakty z dzieckiem
   - sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
   - sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka
   - ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
   - ubezwłasnowolnienie
   - inne z zakresu prawa rodzinnego

   Prawo spadkowe

   Kancelaria zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw związanych z prawem spadkowym na wszystkich etapach zarówno sądowych, jak i przedsądowych i wykonawczych. Udzielamy również porad w zakresie prawidłowego sporządzania testamentów. Przykładowe sprawy z zakresu prawa spadkowego:

   - zachowek
   - stwierdzenie nabycia spadku
   - spory o ważność testamentu
   - wydziedziczenia
   - dział spadku
   - zabezpieczenie spadku
   - sprawy o długi spadkowe
   - umowy dotyczące spadku

   Prawo pracy

   Kancelaria zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z prawem pracy zarówno w zakresie sporządzania i opiniowania umów o pracę i innych dokumentów dotyczących stosunku pracy jak również prowadzeniem sporów na etapie sądowym i przedsądowy moraz w zakresie wykonywania orzeczeń. Pomagamy zarówno pracodawcą jak i pracownikom rozwiązać konflikty dotyczące stosunku pracy i spraw z nim związanych.

   Prawo ubezpieczeń społecznych

   Kancelaria zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Reprezentujemy Klientów zarówno przed Sądami jak i organami ZUS. Prowadzimy spory dotyczące składek ubezpieczeniowych jak również sprawy o emerytury, renty i należne zasiłki.

   Prawo administracyjne

   Kancelaria zajmuje się prowadzeniem wszelkich spraw administracyjnych. Reprezentujemy Klientówzarówno przed Sądami jak i przed Urzędami i Organami Administracji. Przygotowujemy niezbędne wnioski i formularze. Nadzorujemy postępowania urzędowe. Prowadzimy procedury odwoławcze od decyzji i postanowień. Dochodzimy praw na gruncie postępowań sądowo-administracyjnych. Przykładowe sprawy z zakresu prawa administracyjnego:

   - sprawy z zakresu prawa budowlanego ( w tym pozwolenia na budowę, postępowania naprawcze i nakazy rozbiórki )
   - sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego (w tym decyzje o warunkach zabudowy, plany zagospodarowania przestrzennego)
   - różnego rodzaju pozwolenia i koncesje
   - sprawy podatkowe
   - postępowanie wywłaszczeniowe
   - odszkodowania za wywłaszczenia
   - odszkodowania za zmiany przeznaczenia nieruchomości
   - opłaty adiacenckie
   - renty planistyczne
   - postępowania rozgraniczeniowe

   Odszkodowania

   Kancelaria kompleksowo zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień. Nasza pomoc obejmuje pełną obsługę od zgłoszenia szkody, przez postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem oraz reprezentację Klienta przed Sądem. Przykładowe sprawy z zakresu odszkodowań:
   - sprawy dotyczące szkód majątkowych (m in. zniszczenie mienia, uszkodzenie samochodu, koszty leczenia, utracone zarobki i inne)
   - sprawy dotyczące uszczerbków na zdrowiu (m. in. obrażenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierć osoby najbliższej i inne).
   - odszkodowania zanieszczęśliwe wypadki,
   - odszkodowania za wypadki komunikacyjnymi,
   - odszkodowania za wypadki przy pracy i wypadki w rolnictwie.
   - roszczenia spowodowane błędami medycznymi (m. in. błędy diagnostyczne, nieprawidłowe leczenie oraz błędy podczas operacji i zabiegów, zakażenia szpitalne, błędy w zakresie prowadzenia ciąży i przeprowadzenia porodu).
   - odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów.
   - sprawy z umów OC i AC.
   - odszkodowania za bezprawne decyzje administracyjne
   - odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

   Porady prawne

   Udzielane przez Kancelarię porady skierowane są do osób mających problem prawny i szukających najkorzystniejszego, najprostszego i najtańszego rozwiązania. Porada prawna ma na celu uchronienie Klienta przed popełnieniem błędów w prowadzeniu własnych spraw, które mogą skutkować komplikacjami prawnymi i niepotrzebnymi kosztami. Skorzystanie z porady profesjonalisty gwarantuje, że nasze interesy są należycie chronione, a nasze postępowanie nie wywoła nieoczekiwanych, negatywnych konsekwencji prawnych.

   Prowadzenie spraw przed Sądami i Urzędami

   Kancelaria kompleksowo prowadzi sprawy toczące się przed Sądami wszystkich instancji, zarówno Cywilnymi, Karnymi, jak i Administracyjnymi. Wszczynamy postępowania. Wstępujemy do spraw będących w toku. Sporządzamy środki odwoławcze od wyroków i postanowień. Przygotowujemy niezbędne pisma procesowe. Uczestniczymy w rozprawach i posiedzeniach.
   Udzielamy również pomocy w postępowaniach urzędowych i podatkowych. Sporządzamy niezbędne wnioski i formularze, przygotowujemy pisma i dokumenty, zastępujemy Klientów w kontakcie z Urzędami i organami administracyjnymi i podatkowymi. Przygotowujemy odwołania od decyzji i postanowień. Zajmujemy się procesem wykonawczym i egzekucyjnym.
   Chcemy aby Klient powierzając Nam prowadzenie sprawy był odciążony od trosk związanych z jej biegiem, a jednocześnie na bieżąco informujemy o stanie spraw.

   Obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych przed Sądami i organami ścigania

   Nasza pomoc obejmuje pełne prowadzenie obrony na wszystkich etapach postępowania karnego. Bronimy zarówno przed Organami ścigania jak i w toku postępowania przed Sądami wszystkich instancji. Pomagamy osobom zatrzymanym, aresztowanym, jak i osadzonym w zakładach karnych. Zajmujemy się sprawami związanymi z przerwą i odroczeniem wykonywania kary, prowadzimy postępowania o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o dozór elektroniczny i o orzeczenie kary łącznej. Pomagamy w sprawach wykroczeń ściganych przez Policję. Prowadzimy sprawy karnoskarbowe oraz sprawy karne nieletnich.Dochodzimy odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

   Reprezentowanie pokrzywdzonych

   Kancelaria zapewnia pełną pomoc prawną osobom pokrzywdzonym zarówno przestępstwami, wykroczeniami, jak i deliktami cywilnymi. Pomagamy w ustaleniu sprawców szkody i uzyskaniu należytego odszkodowania i zadośćuczynienia. Reprezentujemy pokrzywdzonych na każdym etapie dochodzenia swoich praw, łącznie z wykonywaniem orzeczeń i egzekucją należności.

   Sporządzanie i opiniowanie umów i pism

   Umowy tworzą zobowiązania wiążące na przyszłość i angażujące środki finansowe. Prawidłowo skonstruowana umowa pozwala uniknąć niespodziewanych komplikacji i kosztów oraz niepotrzebnych sporów, zabezpiecza też przed nieuczciwymi kontrahentami. Dbając o interes naszych Klientów opiniujemy umowy, doradzając przed ich podpisaniem. Zajmujemy się również pełnym przygotowaniem tekstu umowy. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy gwarantuje, że umowa będzie ważna i skuteczna, a jej treść należycie zabezpieczy nasze interesy. Oferujemy również pomoc na etapie negocjowania warunków kontraktów, reprezentując naszych Klientów w trakcie negocjacji. Kancelaria sporządza również inne pisma i dokumenty. Wśród naszej oferty są zarówno pisma skierowane do Instytucji Publicznych, Rzeczników, Urzędów, Organów Administracji i Sądów jak i do odbiorców prywatnych i kontrahentów.

   Prowadzenie negocjacji, rokowań i pertraktacji ugodowych

   Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w toku prowadzonych negocjacji, rokowań i pertraktacji ugodowych. Zastępujemy lub towarzyszymy w trakcie rozmów biznesowych i negocjacji prywatnych. Staramy się uzyskiwać jak najkorzystniejsze rozwiązania, dbając by interes naszego Klienta był należycie chroniony. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w trakcie trudnych rozmów, nabieżąco analizując sytuację prawną i faktyczną.

   Zlecenia niestandardowe, dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klienta

   Problemy prawne dotykają coraz szerszych sfer życia. W związku z powszechną legislatyzacją i rozrostem skomplikowanych regulacji prawnych pomoc profesjonalnych doradców potrzebna jest w coraz większej liczbie przypadków. Dotyczy to zarówno problemów wielokrotnie odkładanych, zaszłości z przeszłości, jak również zdarzeń nagłych, niespodziewanych, gdzie konieczna jest natychmiastowa reakcja. Nasza Kancelaria jest elastyczna. Podczas rozmowy z Klientam ustalamy jakie są jego potrzeby i dostosowujemy zakres swoich usług do jego oczekiwań.

   stopka-logo-kancelaria-adwokacka-szlonscy
   ul. Jana III Sobieskiego 245,
   lokal nr 5, I piętro
   Copyright © 2017 Szloński & Szlońska Kancelaria Adwokacka All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel