Umów spotkanie
   Porada prawna online
   Ideą zamieszczenia na stronie Kancelarii artykułów prawniczych była chęć umożliwienia Czytelnikom samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych. Niestety ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Dokonując samodzielnie czynności mających znaczenie prawne, trzeba mieć świadomość, że często wywoływane przez nie skutki prawne są nieodwracalne, a podjętych czynności nie można w prosty sposób cofnąć. Dlatego dobrze byłoby aby wszystkie działania wywołujące skutki prawne były podejmowane w oparciu o znajomość obowiązujących przepisów, ich interpretacji i zastosowania w praktyce, tak aby nie wywołać niespodziewanych, niekorzystnych konsekwencji prawnych, zbędnych kosztów, a przy tym strat i nerwów.

   Mamy nadzieje, że zamieszczone przez Nas wskazówki pomogą przy podejmowaniu decyzji związanych z dokonywaniem czynności mających skutki prawne, minimalizując ryzyko powstania problemów prawnych w przyszłości.

   Zadośćuczynienie w prawie - czym jest?

   Pojęcie Zadośćuczynienia w prawie

   Zadośćuczynienie, w kontekście prawa, odnosi się do rekompensaty finansowej, która ma na celu złagodzenie skutków poniesionych szkód niematerialnych. Kodeks cywilny przewiduje je w pięciu przypadkach, każdorazowo u jego podstaw sytuując właśnie krzywdę, doznaną w wyniku czynu niedozwolonego. Chodzi więc o szkodę moralną, wyrządzoną bezprawnie, a więc – mówiąc potocznie – niesprawiedliwie i niezasłużenie. Unormowania w ramach kodeksu mają charakter wyczerpujący, co oznacza, że poza przypadkami wyraźnie uregulowanymi zadośćuczynienie pieniężne nie przysługuje, choć są jeszcze wyjątkowe przypadki, gdy zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę zostało przewidziane przepisami innych ustaw. Należy jednak pamiętać, że każdorazowo instytucją służącą do pokrycia realnych strat finansowych, takich jak koszty leczenia, utrata zarobków, wydatki na rehabilitację i tym podobne, jest odszkodowanie. Zadośćuczynienie kompensuje natomiast nie mającą wymiaru materialnego krzywdę, która może przejawiać się cierpieniem, bólem, stresem, poczuciem odrzucenia i innymi negatywnymi emocjami wynikającymi z popełnionego na naszą szkodę deliktu. Na równi z konkretnym bólem wynikającym z urazu fizycznego, do uzyskania zadośćuczynienia może pretendować utrata radości życia, pogorszenie relacji rodzinnych i towarzyskich, niemożność wykonywania zawodu, dyskomfort psychiczny, czy odczuwanie strachu. Jak widać, krzywda ma zatem każdorazowo charakter subiektywny, zależny od okoliczności konkretnej sprawy. Na jej rozmiar wpływają odczucia konkretnej osoby, jej ogólno życiowa sytuacja, tryb życia i rola społeczna.

   Rodzaje zadośćuczynienia

   • Zadośćuczynienie w razie doznania uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
   • Zadośćuczynienie w razie pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu;
   • Zadośćuczynienie w razie śmierci najbliższego członka rodziny;
   • Zadośćuczynienie w razie niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej z najbliższym członkiem rodziny z powodu ciężkiego i trwałego uszkodzenia jego ciała lub wywołania u niego rozstroju zdrowia;
   • Zadośćuczynienie w razie naruszenia dobra osobistego;
   • Zadośćuczynienie w razie wyrządzenia krzywdy przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności.

   Zasady przyznawania zadośćuczynienia

   Zadośćuczynienie zostało uregulowane jako świadczenie fakultatywne. Jego przyznanie ma zarazem charakter uznaniowy. Nie oznacza to jednak dowolności. Sąd rozstrzygając w jego przedmiocie ma obowiązek rozważyć wszystkie okoliczności konkretnej sprawy. U podłoża zadośćuczynienia leży „doznana krzywda” wyrządzona czynem niedozwolonym, bez względu na podstawy odpowiedzialności z tego tytułu (wina, ryzyko, zasady słuszności). Zatem, aby uzyskać zadośćuczynienie należy wykazać zaistnienie jego przesłanek, przy czym oprócz opisu okoliczności faktycznych sprawy, przydatne mogą być zeznania świadków, zaświadczenia lekarskie oraz opinie biegłych (np. biegłego psychologa). Odmowa przyznania zadośćuczynienia może na przykład nastąpić, gdyby jego zasądzenie było niesprawiedliwe lub niesłuszne., co stwierdza Sąd po wszechstronnym rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy. Z uwagi na fakt, że podstawową funkcją zadośćuczynienia jest funkcja kompensacyjna, przyznawana jego tytułem kwota pieniężna ma w pełni lub w możliwym stopniu naprawić i wyrównać wyrządzoną krzywdę. Brak sztywnych kryteriów, które należy uwzględniać przy ustalaniu jego wysokości. Ustawodawca ograniczył się do stwierdzenia że ma być to odpowiednia suma. Oznacza to, że każdorazowa wysokość zadośćuczynienia pieniężnego zależy od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.

   Profesjonalne podejście w sprawach zadośćuczynienia

   W przypadkach, gdy zachodzi potrzeba ubiegania się o zadośćuczynienie, pomocne może się okazać skorzystanie z usług doświadczonego prawnika. Adwokat z bogatym doświadczeniem w dziedzinie prawa cywilnego, może stanowić doskonałego partnera w tych sprawach. Z jednej strony pomoże zrozumieć pokrzywdzonemu jego prawa, oszacować zakres i wysokość należnych roszczeń, a także podejmie odpowiednie kroki prawne celem ich uzyskania. Kancelaria Szlońscy zajmuje się reprezentacją w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno na etapie przedsądowym, prowadząc pertraktacje i negocjacje ugodowe, jak i zastępuje klientów w sądach, dbając o ich interesy w trakcie procesu. Podejmujemy się prowadzenia spraw zarówno przeciwko osobom fizycznym, jak i osobom prawnym, w tym przedsiębiorcom i firmom ubezpieczeniowym. Adwokat na każdym etapie postępowania, od przygotowania pozwu, po przedkładanie odpowiednich dowodów, wystąpienia na rozprawach i argumentacje prawne, dba o jak najkorzystniejsze rozwiązanie sprawy dla swojego klienta.

   W przypadku wątpliwości, czy w konkretnym przypadku należy się zadośćuczynienie warto umówić się z adwokatem na poradę prawną, celem ustalenia czy są szanse na uzyskanie rekompensaty poniesionej krzywdy.

   Potrzebujesz pomocy w innym aspekcie?

   Skontaktuj się z nami! Nasza Kancelaria Adwokacka Szlońscy oferuje:

   • porady prawne,
   • prowadzenie spraw przed sądami i urzędami,
   • obrona w sprawach karnych i wykroczeniach przed sądami i organami ścigania,
   • reprezentowanie pokrzywdzonych,
   • sporządzanie i opiniowanie umów i pism,
   • prowadzenie negocjacji, rokowań i pertraktacji ugodowych,
   • zlecenia niestandardowe, dostosowanie do potrzeb i oczekiwań klienta,
   • porady prawne online

    Skontaktuj się z nami:
    +48 662 040 129
    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Wyszukaj

   Ostatnio dodane

   stopka-logo-kancelaria-adwokacka-szlonscy
   ul. Jana III Sobieskiego 245,
   lokal nr 5, I piętro
   Copyright © 2017 Szloński & Szlońska Kancelaria Adwokacka All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel