Umów spotkanie
   Porada prawna online
   Ideą zamieszczenia na stronie Kancelarii artykułów prawniczych była chęć umożliwienia Czytelnikom samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych. Niestety ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Dokonując samodzielnie czynności mających znaczenie prawne, trzeba mieć świadomość, że często wywoływane przez nie skutki prawne są nieodwracalne, a podjętych czynności nie można w prosty sposób cofnąć. Dlatego dobrze byłoby aby wszystkie działania wywołujące skutki prawne były podejmowane w oparciu o znajomość obowiązujących przepisów, ich interpretacji i zastosowania w praktyce, tak aby nie wywołać niespodziewanych, niekorzystnych konsekwencji prawnych, zbędnych kosztów, a przy tym strat i nerwów.

   Mamy nadzieje, że zamieszczone przez Nas wskazówki pomogą przy podejmowaniu decyzji związanych z dokonywaniem czynności mających skutki prawne, minimalizując ryzyko powstania problemów prawnych w przyszłości.
   Previous Next

   Jak złożyć pozew o rozwód?   Rozpoznanie sprawy o rozwód następuje w procesie sądowym i toczy się według przepisów o postępowaniach odrębnych – postępowaniu w sprawach małżeńskich, uregulowanych odpowiednio w przepisach art. 425 – 446 Kodeksu postępowania cywilnego. Prawo do wystąpienia z powództwem o rozwód przysługuje każdemu z małżonków. Od pozwu o rozwód pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł, której dowód uiszczenia należy dołączyć do pozwu jako załącznik. Oprócz tego pozew powinien zawierać:

   • imię, nazwisko, dokładny adres oraz nr PESEL powoda
   • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego
   W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:
   • orzeczenia rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
   • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
   • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci

   Pisząc pozew o rozwód nie możemy zapomnieć o odpowiednim uzasadnieniu, w którym należy wskazać przyczyny rozpadu małżeństwa. Gotowy pozew należy złożyć w Biurze podawczym odpowiedniego Sądu Okręgowego w dwóch egzemplarzach razem ze wszystkim niezbędnymi załącznikami np :

   • skrócony odpis aktu małżeństwa
   • odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci, o ile są małoletnie

   Późniejszymi konsekwencjami złożenia pozwu o rozwód jest orzeczenie rozwodu, które skutkuje ustaniem małżeństwa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia po 21 dniach od daty wydania wyroku przez Sąd jeśli żadna ze stron nie wniesie apelacji, w przypadku kiedy zostanie wniesiona apelacja prawomocność liczy się od dnia wydania wyroku przez Sąd II instancji. Wyrok sądu orzekający rozwód ma charakter konstytutywny, oznacza to, że kształtuje nową sytuację prawną pomiędzy stronami. Wyroki w sprawach małżeńskich, a więc nie tylko  w sprawach  o  rozwód, lecz również w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz o separację korzystają  z rozszerzonej prawomocności – wyrok prawomocny, w części rozstrzygającej o niemajątkowych sprawach małżeńskich, wywiera skutek także wobec osób trzecich (erga omnes).

   Wyszukaj

   Ostatnio dodane

   stopka-logo-kancelaria-adwokacka-szlonscy
   ul. Jana III Sobieskiego 245,
   lokal nr 5, I piętro
   Copyright © 2017 Szloński & Szlońska Kancelaria Adwokacka All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel