Umów spotkanie
   Porada prawna online
   Ideą zamieszczenia na stronie Kancelarii artykułów prawniczych była chęć umożliwienia Czytelnikom samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych. Niestety ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Dokonując samodzielnie czynności mających znaczenie prawne, trzeba mieć świadomość, że często wywoływane przez nie skutki prawne są nieodwracalne, a podjętych czynności nie można w prosty sposób cofnąć. Dlatego dobrze byłoby aby wszystkie działania wywołujące skutki prawne były podejmowane w oparciu o znajomość obowiązujących przepisów, ich interpretacji i zastosowania w praktyce, tak aby nie wywołać niespodziewanych, niekorzystnych konsekwencji prawnych, zbędnych kosztów, a przy tym strat i nerwów.

   Mamy nadzieje, że zamieszczone przez Nas wskazówki pomogą przy podejmowaniu decyzji związanych z dokonywaniem czynności mających skutki prawne, minimalizując ryzyko powstania problemów prawnych w przyszłości.

   Postępowanie dowodowe w procesie karnym krok po kroku z Kancelarią Adwokacką Szlońscy

   Postępowanie dowodowe

   Podstawowym celem postępowania dowodowego jest dokonanie prawdziwych ustaleń faktycznych w sprawie, dzięki czemu sprawca przestępstwa zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, a osoba niewinna tej odpowiedzialności nie poniesie, interesy pokrzywdzonego zostaną uwzględnione, a środki reakcji karnej zostaną zastosowane w sposób trafny. Aby to osiągną, przeprowadza się dowody mające wykazać okoliczności kluczowe dla sprawy. Dowody przeprowadza się z urzędu lub na wniosek stron. Warto jednak pamiętać, że często inne dowody będą świadczyły na korzyść oskarżonego, a inne na korzyść pokrzywdzonego. Zeznania jednych świadków będą zgodne z linią obrony oskarżonego, a inne będą jej zaprzeczać. Dlatego warto w toku całego postępowania być czujnym i należycie reagować na przedstawiane dowody. Pamiętać o możliwości wypowiedzenia się co do każdego przeprowadzonego dowodu i zgłaszaniu własnych wniosków dowodowych.


   Rola Kancelarii Adwokackiej w procesie zgłaszania dowodów

   Podstawowym zadaniem adwokata jest dbanie o interesy swojego klienta. Z tego względu profesjonalni pełnomocnicy przedstawiają dowody mające poprzeć stanowisko reprezentowanych stron. Kancelarie adwokackie oceniając całokształt okoliczności, skrupulatnie analizują jakie fakty, za pomocą jakich dowodów, należy udowodnić. Doświadczony adwokat potrafi właściwie wyselekcjonować dowody i wie jakie wnioski należy sformułować. Przy składaniu wniosku dowodowego kluczowe jest bowiem pamiętanie, aby przeprowadzenie dowodu nie było niedopuszczalne, aby okoliczność, która miałaby być udowodniona miała znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, aby dowód był rzeczywiście przydatny do stwierdzenia danej okoliczności i aby dowód dało się przeprowadzić. W przypadku niespełnienia któregoś z tych wymagań wniosek zostanie oddalony. Istotne jest również złożenie wniosku w odpowiednim momencie procesu, gdyż Sąd oddali dowód złożony po zakreślonym terminie. Współpraca z doświadczonym adwokatem z Kancelarii to pomoc przy skutecznej obronie lub prowadzeniu oskarżenia, gdyż profesjonalista dba o przedstawienie w sposób prawidłowy w toku procesu takich dowodów, które w sposób wiarygodny i rzeczywisty dowodzą prezentowanego stanowiska.

   Dowody w postępowaniu karnym, ich rodzaje i zasady

   Dowodem w postępowaniu karnym, co do zasady, może być wszystko co przyczyni się do wykazania okoliczności istotnej dla rozstrzygnięcia sprawy. Najczęstsze są dowody z dokumentów, z wyjaśnień oskarżonego i z zeznań świadków, opinie biegłych specjalistów, dowody z oględzin, z eksperymentu procesowego. Istotnych informacji dostarczają również dowody z wywiadu środowiskowego i badania oskarżonego. Kodeks postępowania karnego szczegółowo reguluje zarówno procedurę przeprowadzania dowodów na etapie postępowania sądowego jak również ich pozyskiwania przez organy ścigania w postępowaniu przygotowawczym poprzez m.in. zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, kontrole i utrwalanie rozmów. Rolą adwokata w procesie karnym jest więc również pilnowanie, aby całe postępowanie dowodowe przebiegało zgodnie z prawem. Profesjonalny pełnomocnik zwraca uwagę na nieprawidłowości i nie dopuszcza do naruszeń na żadnym etapie procesu.

   Rola Kancelarii Adwokackiej w procesie przeprowadzania dowodów

   Jak wskazano powyżej rolą profesjonalnego pełnomocnika jest między innymi dbałość o przeprowadzenie postępowania zgodnie z regułami kodeksowymi. Adwokaci zwracają również uwagę Sądu na zauważone niespójności i braki wiarygodności dowodów. Uczestnicząc w toku przeprowadzania wszystkich dowodów zadają pytania oskarżonym i świadkom, mogą wnosić o przeprowadzenie konfrontacji, okazują dokumenty. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, wnoszą o zasięgnięcie opinii biegłego. W przypadku sporządzenia ekspertyzy mogą składać do niej zastrzeżenia, zadawać dodatkowe pytania i wnosić o wyjaśnienia.

   Zasady pracy z dowodami w Kancelarii Adwokackiej Szlońscy

   Proces oceny dowodów w toku postępowania karnego oparty jest przede wszystkim o zasadę swobodnej oceny dowodów, która oznacza, że organy kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. Z uwagi zatem na te wymogi, rolą adwokata jest zwracanie uwagi, aby zasada ta nie była w żaden sposób naruszona. Oznacza to nie tylko odwoływanie się do zasad logiki i faktów powszechnie znanych, ale przede wszystkim wymaga właściwego zrozumienia i oceny całokształtu zgromadzonego materiału. Adwokat, który przyswoi sobie cały materiał dowodowy, może dzięki właściwej argumentacji i umiejętności wyłuszczenia z niego najistotniejszych fragmentów, przekonać Sądu do swojego stanowiska.

   Znaczenie kompetencji eksperckich w Kancelarii Adwokackiej Szlońscy

   Nie ulega wątpliwościom, że ważnym aspektem oceny dowodów jest ich należyte zrozumienie. Z uwagi na szerokie spektrum zagadnień, których mogą dotyczyć sprawy karne ważna jest współpraca z ekspertami z poszczególnych dziedzin (przykładowo medycyny, rekonstrukcji wypadków drogowych, toksykologii, budownictwa itd.). To dzięki fachowej wiedzy i doświadczeniu można przedstawić w sądzie kluczowe dowody, polemizować z opiniami przedstawianymi przez oponentów i z sukcesem interpretować skomplikowane fakty. Z tego względu Kancelarie Adwokackie często korzystają z usług ekspertów, posiłkując się ich opiniami, aby lepiej zrozumieć specyfikę danej sprawy i wykorzystać tę wiedzę do skutecznej obrony swojego stanowiska przed Sądem.

   Obrona w przypadku niewłaściwie ocenionych dowodów

   W praktyce sądowej zdarzają się przypadki, w których dowody są niewłaściwie oceniane, bądź wyciągnięte z nich wnioski są błędne. W takich sytuacjach adwokaci podejmują skuteczne środki prawne mające na celu zabezpieczenie interesów swoich klientów i zapewnienie sprawiedliwego postępowania. W toku procesu podejmują inicjatywę dowodową, zwracają uwagę na nieścisłości, dowodzą wiarygodności bądź wykazują konfabulację, wytykają sprzeczności, przedstawiają kontr-dowody, odwołują się do opinii ekspertów, zadają pytania, kwestionują, a wreszcie sporządzają środki odwoławcze stawiając odpowiednie zarzuty.

   Skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawników

   Ocena dowodów w postępowaniu karnym to kluczowy element pracy każdej Kancelarii Adwokackiej. Skuteczna analiza, zgodność z zasadami procesowymi oraz współpraca z ekspertami to fundamenty, na których opiera się profesjonalna reprezentacja prawna. Wartościowanie dowodów wymaga jednak nie tylko dogłębnej wiedzy prawniczej, ale także umiejętności strategicznego podejścia do każdej sprawy.

   Kancelaria Adwokacka Szlońscy, dzięki doświadczeniu i wiedzy, oferuje profesjonalną analizę dowodów i indywidualne podejście do każdej sprawy. Oferujemy skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawników Szlońscy w Wejherowie, zarówno w formie jednorazowej porady prawnej, jak i kompleksowej reprezentacji w toku całej sprawy.

   Wyszukaj

   Ostatnio dodane

   stopka-logo-kancelaria-adwokacka-szlonscy
   ul. Jana III Sobieskiego 245,
   lokal nr 5, I piętro
   Copyright © 2017 Szloński & Szlońska Kancelaria Adwokacka All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel