Umów spotkanie
   Porada prawna online
   Ideą zamieszczenia na stronie Kancelarii artykułów prawniczych była chęć umożliwienia Czytelnikom samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych. Niestety ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi. Dokonując samodzielnie czynności mających znaczenie prawne, trzeba mieć świadomość, że często wywoływane przez nie skutki prawne są nieodwracalne, a podjętych czynności nie można w prosty sposób cofnąć. Dlatego dobrze byłoby aby wszystkie działania wywołujące skutki prawne były podejmowane w oparciu o znajomość obowiązujących przepisów, ich interpretacji i zastosowania w praktyce, tak aby nie wywołać niespodziewanych, niekorzystnych konsekwencji prawnych, zbędnych kosztów, a przy tym strat i nerwów.

   Mamy nadzieje, że zamieszczone przez Nas wskazówki pomogą przy podejmowaniu decyzji związanych z dokonywaniem czynności mających skutki prawne, minimalizując ryzyko powstania problemów prawnych w przyszłości.

   Umowy cywilnoprawne - kluczowe elementy i pułapki do unikania

   Kluczowe elementy umów cywilnoprawnych

   Istnieje wiele elementów, na które warto zwrócić uwagę, zanim zawrze się umowę cywilnoprawną, aby uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości. Oto najważniejsze z nich:

   • Strony umowy

   Precyzyjne określenie stron umowy jest kluczowe dla uniknięcia niejasności i konfliktów. Warto uwzględnić pełne dane identyfikacyjne każdej ze stron, takie jak nazwa, adres, numer identyfikacyjny, aby uniknąć późniejszych komplikacji. Szczególnie istotne jest prawidłowe określenie adresu, który zagwarantuje skuteczność doręczeń związanych z przedmiotową umową.

   • Przedmiot umowy
   Jasne określenie przedmiotu umowy jest niezbędne, aby uniknąć różnych interpretacji i sporów. Należy dokładnie opisać wszystkie dobra lub usługi objęte umową, wraz z ich charakterystyką i parametrami technicznymi, jeśli dotyczy. 
   • Warunki płatności

   Określenie warunków płatności stanowi istotny element umowy, który zapewnia klarowność i przewidywalność dla obu stron. Należy uwzględnić m.in. terminy płatności, formę płatności oraz ewentualne sankcje za opóźnienia w regulowaniu należności. Częstym, w szczególności w umowach zawieranych na dłuższy czas, jest również formułowanie klauzul waloryzacyjnych, które pozwalają zmienić wysokość świadczenia o odpowiedni wskaźnik (np. o wysokość inflacji) i dostosowanie jego wartości do zmieniających się warunków rynkowych.

   • Postanowienia dodatkowe 

   W niektórych przypadkach konieczne jest uwzględnienie dodatkowych postanowień w umowie, takich jak klauzule dotyczące odpowiedzialności, warunki rozwiązania sporów, zapisy dotyczące ewentualnych kar umownych za naruszenie warunków umowy.

   Pułapki do unikania podczas sporządzania umowy cywilnoprawnej

   Pułapki do unikaniaPrzed podpisaniem umowy warto być świadomym potencjalnych zagrożeń i pułapek, które mogą prowadzić do problemów w przyszłości. Oto kilka najczęstszych pułapek, których warto unikać:

   • Nieprecyzyjne sformułowania

   Unikaj używania niejasnych lub ogólnikowych sformułowań w umowach, ponieważ mogą one prowadzić do nieporozumień i różnych interpretacji. Warto dbać o jasność i zrozumiałość każdego zdania w umowie.

   • Postanowienia nieważne

   Bardzo częstym błędem przy sporządzaniu umów jest zawieranie w nich postanowień sprzecznych z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Należy pamiętać, że swoboda umów nie oznacza zupełnej dowolności i wiele zapisów może okazać się niewiążących. Dotyczy to w szczególności tych, które naruszają przepisy zawierające normy imperatywne, ale również takich, które są sprzeczne z naturą bądź istotą stosunku prawnego lub prowadzą do nieuzasadnionego naruszenia równowagi kontraktowej stron. Dlatego dla prawidłowego określenia dopuszczalnych granic swobody stron przy tworzeniu umów należy dokładnie znać zarówno przepisy prawa, jak i wypracowane na ich podstawie orzecznictwo.

   • Brak zabezpieczenia na wypadek niewykonania umowy przez druga stronę

   Przy zawieraniu umów należy odpowiednio zabezpieczyć sytuację niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez drugą stronę. W przypadku błędu w tym zakresie można mieć spore trudności w dochodzeniu należnych świadczeń i odszkodowań. Częstą pułapką jest również formułowanie zabezpieczeń, które nie mogą zostać wyegzekwowane, bądź są od początku nieważne. Doprowadza to do sytuacji, że postanowienia te nie obowiązują, co pozostawia strony bez oczekiwanej ochrony np. zastrzeżenie nieważnej kary umownej.

   • Brak przeglądu przez prawnika

   Zawarcie umowy bez wcześniejszego przeglądu przez prawnika może być ryzykowne. Warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem, aby upewnić się, że umowa jest prawidłowo sformułowana, doprowadzi do oczekiwanego rezultatu i chroni interesy obu stron.

   • Niedokładna dokumentacja

   Zadbaj o kompletną dokumentację procesu zawierania umowy. Niedokładne dokumentowanie może sprawić trudności w udowodnieniu zawarcia umowy lub jej warunków w przypadku sporu.

   Umowy cywilnoprawne stanowią podstawę wielu transakcji i relacji między osobami fizycznymi oraz firmami. Dlatego warto poświęcić czas na dokładne ich sformułowanie, uwzględniając kluczowe elementy i unikając potencjalnych pułapek. W razie wątpliwości warto skonsultować się z profesjonalnym prawnikiem, który pomoże w prawidłowym zrozumieniu i interpretacji umowy.

   Dlaczego warto skorzystać z pomocy Kancelarii Adwokackiej Szlońscy?

   W Kancelarii Adwokackiej Szlońscy dostrzegamy, jak ważne jest prawidłowe sformułowanie treści umowy. W zakresie naszej działalności zarówno tworzymy umowy, dążąc do jak najpełniejszej ochrony interesów naszych klientów, jak również doradzamy i pomagamy w procesie podpisywania umów. Zajmujemy się również opiniowaniem projektów umów. Zwracamy uwagę na pułapki i zagrożenia, wyjaśniamy mechanizmy prawne, interpretujemy sformułowane zapisy. Specjalizujemy się również w pomocy przy egzekwowaniu praw wynikających z umów i dochodzeniu należnych roszczeń w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

   Wyszukaj

   Ostatnio dodane

   stopka-logo-kancelaria-adwokacka-szlonscy
   ul. Jana III Sobieskiego 245,
   lokal nr 5, I piętro
   Copyright © 2017 Szloński & Szlońska Kancelaria Adwokacka All Rights Reserved. Designed By 1 Piksel